W prowadzeniu projektów i procesów projektowych prac badawczo-rozwojowych skutecznie łączymy tradycyjne wartości naukowe z nowoczesnymi rozwiązaniami analitycznymi i metodykami pracy. Przywiązanie do wartości i poprawności weryfikacji naukowej jednocześnie sprawia, że chętnie eksperymentujemy z nowymi technikami i metodami pracy.

 
 

Przy tworzeniu innowacji kierujemy się wypracowaną przez nas autorską metodyką prowadzenia procesu projektowego. Korzystamy także ze sprawdzonych na rynku metod takich jak design thinking, lean startup, metodyka PRINCE2 oraz metoda KAIZEN. Pomagamy łamać funkcjonujące, w danej branży, normy i stereotypy dzięki wykorzystaniu modelu biznesowego opracowanego przez Alexandra Osterwaldera.

Metody Pracy

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac B+R oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań zaowocowało powstaniem autorskiej koncepcji procesu projektowego.

W procesie projektowym łączymy myślenie kreatywne, intuicyjne z myśleniem analitycznym, dedukcyjnym zgodnie z metodą Design thinking. Metoda ta proponuje odejście od powierzchownego projektowania, ukierunkowanego wyłącznie na udoskonalanie istniejących narzędzi. Stawia w centrum człowieka i problemy, z jakimi musi się on zmierzyć. Dlatego też podejście Design thinking jest szczególnie przydatne, gdy wyzwanie zawiera w sobie dużą zawartość czynnika ludzkiego np. punktem wyjścia prac jest problem ludzki, główne ryzyko projektowe związane jest z przyjęciem produktu przez użytkowników. To podejście do innowacji, które ingeruje trzy obszary: potrzeby człowieka, możliwości technologiczne, wymagania biznesowe jest nam szczególnie bliskie.

W tworzeniu innowacji, czyli poruszaniu się w obszarach dużego ryzyka i niepewności, opieramy się na metodzie Lean startup. Składa się ona na pięciu podstawowych zasadach:

Zasada I Przedsiębiorcy są wszędzie.
Zasada II Innowacyjne przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego zarządzania.
Zasada III Procesowi uczenia się powinien towarzyszyć proces weryfikacji.
Zasada IV Zamieniaj innowacyjne pomysły w produkty, obserwuj i mierz zachowania klientów oraz wyciągaj wnioski.
Zasada V Prowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia wymaga nowych metod rozliczeń.

W zarządzaniu i prowadzeniu projektów korzystamy z metodyki PRINCE2 czyli Projects In Controlled Environments, tzn. Projekty w sterowanym środowisku. Jest to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach, która nadaje się do projektów wszystkich rodzajów i typów – małych i dużych, badawczych i wdrożeniowych. Idee nieustannego rozwoju realizujemy przy pomocy metody KAIZEN. Zgodnie z którą, zmiany wprowadzamy krok po kroku, bez rewolucji, lecz systematycznie. Pozwala to na eliminację stresu związanego z dużymi zmianami, który może wywołać niepokój, reakcję obronną, strach, a w rezultacie frustrację z braku oczekiwanych efektów.

Wcielamy w życie 10 zasad kaizen czyli:

  • 1. Problemy stwarzają możliwości.
  • 2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)
  • 3. Bierz pomysły od wszystkich.
  • 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
  • 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
  • 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
  • 7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
  • 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
  • 9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
  • 10. Ulepszanie nie ma końca.

Pomagamy naszym partnerom biznesowym usprawniać ich aktualnie prowadzone modele biznesowe lub tworzymy całkowicie nowe modele przy zastosowaniu business model canvas autorstwa Alexandra Osterwaldera. Model ten dokładnie opisuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa kreują i dostarczają wartość swoim klientom. Szablon modelu biznesowego złożony jest z dziewięciu powiązanych ze sobą elementów: kluczowi partnerzy (Key Partners), kluczowe procesy (Key Activites), kluczowe zasoby (Key Resources), propozycja wartości (Value Proposition), relacje z klientami (Customer Relationships), kanały dystrybucji (Channels), segmentacja klientów (Customer Segment) oraz struktura kosztów (Cost Structure) i struktura przychodów (Revenue Streams). W wyniku pracy z zastosowaniem tej metody pracy nasz Partner biznesowy uzyskuje informacje na temat powiązań występujących między poszczególnymi elementami prowadzonej przez niego działalności oraz nowe pomysły na ulepszenie aktualnego modelu biznesowego lub stworzenie kolejnego modelu. Takie działania sprzyjają zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku, a także są podstawą do przygotowania wdrożenia.